Ограничение на отговорността

Съдържанието на уебсайта www.lekzema.com на НИБА ООД и уебсайтовете на свързаните със същото дружество фирми е защитено не само от законите за авторско право и за търговските марки, но и чрез всички приложими национални и международни закони и договори.

Защита на уебсайта

Съдържанието на уебсайта www.lekzema.com не може да се копира, освен за лична и нетърговска употреба, при което всички авторски и други права са запазени. С изключение на гореизложеното, не е позволено да се копира, излага (дисплейва), сваля, модифицира, възпроизвежда или препредава всякаква информация от този уебсайт, без изричното писмено съгласие на НИБА ООД.

Защита на търговските марки

Имената на фирмите, търговските марки, марките на услугите, търговските имена, лога, слогани и имена на продукти, дисплейвани на този уебсайт са защитени и не могат да се използват по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на НИБА ООД.

Ограничение на отговорността

Информацията в този уебсайт се предоставя с всички евентуално допуснати грешки в него и без гаранция или претенции за какъвто и да е вид, явен или предполагаем, вкл. такъв за продаваемост, пригодност за специфична цел или правилност. НИБА ООД и свързаните с него фирми не дават гаранции относно точността или пълнотата на информацията.

Взети са всички мерки за осигуряване на точна и актуална информация в уебсайта. Но въпреки това, НИБА ООД не предоставя гаранции относно точността, последователността, времевите рамки и пълнотата на съдържанието в уебсайта. НИБА ООД има право да спре уебсайта по всяко време без предизвестие. НИБА ООД си запазва правото единствено по свое усмотрение, когато реши да променя, модифицира, заменя или изтрива всякакво съдържание в този уебсайт.

Информацията, представена на уебсайта www.lekzema.com, е предназначена единствено и само за информационни цели. Уебсайтът предлага съвети или препоръки, но никакъв случай същите не може да замести съвета, даден от лекар или друг квалифициран медицински специалист.

НИБА ООД и свързаните с него фирми не носят никаква отговорност за вреди, преки или косвени, инцидентни, последващи или такива, свързани с наказателна отговорност, за пропуснати ползи, загубена информация или всякакви други щети или загуби, произтичащи от достъпа, или невъзможността за достъп до този уебсайт, както и от използването на всякаква информация, получена от същия, дори ако НИБА ООД или свързаните с него фирми са били информирани за такава възможност. Това ограничение на отговорността включва и щети от всякакви вируси, които могат да засегнат компютъра ви.

Линкове

Уебсайтът www.lekzema.com и уебсайтовете на свързаните с НИБА ООД фирми съдържат линкове към други уебсайтове. Тези линкове са дадени само за удобство и НИБА ООД не гарантира, не одобрява и не потвърждава съдържането, информацията и данните за продуктите, които се съдържат в тези сайтове, нито пък линкът показва някаква връзка със сайта, към който е даден.

НИБА ООД не потвърждава дадените линкове към уебсайта www.lekzema.com или към уебсайтовете на свързаните фирми. Линковете на трети страни към уебсайта www.lekzema.com не създават договорни или каквито и да било други взаимоотношения между НИБА ООД и страната, която е поставила линка. НИБА ООД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, които са направили линкове към уебсайта www.lekzema.com.

Моля, да се свържете с нас относно линковете на нашия уебсайт към други уебсайтове, за които смятате, че са неподходящи и/или незаконни.

Използване на коментарите

Всякакви въпроси, предложения и коментари, изпратени до НИБА ООД ще станат собственост на дружеството и ще могат да се използват за всякакви цели, вкл. за производствени и маркетингови. Получените коментари няма да бъдат считани за конфиденциални.

Подсъдност

Съдържанието и отговорностите, свързани с уебсайта www.lekzema.com, се регулират и тълкуват в съответствие с гражданското законодателство на Република България.

Използване на изображения

Всички изображения (картинки и др.) в този уебсайт, вкл. свалящи се такива чрез натискане на фотостраниците, са собственост на НИБА ООД и всички права са запазени. Изображенията са безплатни за некомерсиална употреба, както и за използване за печат във всички медии, при условие, че авторските права на НИБА ООД са ясно подчертани.

Всякаква друга употреба на изображенията изисква предварителното писмено съгласие от страна на НИБА ООД.

Защита на личните данни

Личната информация, подадена на уебсайт www.lekzema.com, се съхранява при условията за поверителност и ще се използва съгласно закона, единствено за целите, определени в тези правила.

Информация, която можем да събираме и обработваме за вас:

 • Информация, която сте ни дали с цел регистриране при нас, включване на името ви, e-mail адреса, адрес, професия и месторабота;
 • Информация, свързана с транзакциите, извършени между вас и нас или във връзка с този уебсайт, вкл. информация, свързана с покупки, които правите на наши стоки или услуги;
 • Информация за вашия компютър и за посещенията ви и използването на нашия уебсайт, вкл. вашия IP адрес, вид браузър, географско местонахождение, продължителност на посещението и брой виждания на страници.

“Бисквитки”

Бисквитката е малък файл, който уебсайтът прехвърля на вашия компютър, за да му позволи да запомни специфична информация за вашата сесия, когато сте свързан. Вашият компютър само ще сподели информацията в бисквитката с уебсайта, който я е доставил и никой друг уебсайт не може да я поиска.

Ние можем да използваме и временните бисквитки и постоянните на уебсайта. Временните бисквитки се използват за запомняне вашия път, докато сърфирате в уебсайта. Постоянните бисквитки се използват, за да дават възможност на вашия уебсайт да ви разпознава, когато го посещавате. Временните бисквитки се изтриват от компютъра ви, когато затворите браузъра си. Постоянните бисквитки остават складирани в компютъра ви докато се изтрият, или докато достигнат специфична дата на изтичане.

Имате възможност да настроите браузъра си да приема всички бисквитки, да ви известява когато дадена бисквитка се издава, или да не получавате никога бисквитки.

Основания за достъп до личните данни

Ние може да използваме личната информация за клиентите единствено за:

 • Администриране на уебсайт www.lekzema.com;
 • Даване възможност да използвате наличните в уебсайта услуги;
 • Да ви доставим стоки или услуги, поръчани чрез уебсайта.

Условия за достъп до личните данни

Информацията за клиентите не се предоставя на никое физическо или юридическо лице, освен ако:

 • Имаме изричното съгласие от страна на клиента;
 • Налага се да изпълним поръчка на клиента;
 • Когато закона изисква или разрешава това.

Осигуряване защита на личните данни

За да предотвратим непозволен достъп, да поддържаме точност на данните, и да осигурим правилно използване на информацията, сме поставили на място подходящи физически, електронни и управленски процедури, с цел защита и безопасност на информацията, която събираме онлайн.

Пароли

Ако ви е дадена парола за достъп до някоя от услугите и/или съдържанието на уебсайта www.lekzema.com, вие се задължавате да я използвате по надлежен начин и да я пазите в тайна. Отговорността за опазването й в тайна е ваша.

Право на информация за ползването на личните данни, при което ние се задължаваме:

 • Да ви доставим информация, относно личните ви данни, които са били обработени; за целите на обработката; категориите получатели на данните; всякаква налична информация и нейния източник;
 • Да коригираме, изтрием или блокираме личните данни, които поддържаме за вас, ако те се окажат неточни или подвеждащи;
 • Да прекратим обработката на ваши лични данни.

За тази цел клиентът следва да отправи писмена молба на следния адрес: гр.София 1632, ж.к.“Овча купел-2“, бл. 2А – партер.

Контрол на данните и информация за контакт

Отговорен субект за контрола на данните за www.lekzema.com е НИБА OOД. Ако имате молби или въпроси, относно политиката за защита на лични данни или за това как ние обработваме вашите лични данни, моля да се свържете с централата на НИБА ООД.

Данни по чл. 4 ал. 1 от Закона за електронната търговия за доставчика НИБА ООД:

НИБА ООД
Седалище: гр. София
Адрес на управление: гр. София-1202 район Оборище ул. „Цар Симеон“ 52
Адрес на офиса: гр.София-1632 ж.к.“Овча купел-2“ бл. 2А – партер
Адрес за кореспонденция: гр.София 1632 ж.к.“Овча купел-2“ бл. 2А – партер
e-mail адрес: contact@lekzema.com; тел. 02/9156100; факс 02/9156111;
Вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 130968235

Органи осъществяващи контрол: ИАЛ и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)
Регистрирано по ЗДДС